ادیان

ایران از 1979 رسما یک جمهوری اسلامی است.قانون اساسی (13 هنر) حضور سه ادیان اقلیت را به رسمیت می شناسد: مسیحیت, عادات ورسوم واصطلاحات عبری e زرتشتاقلیت های مذهبی، مسلمان و غیر مسلمان، رسما تحمل می شوند. ادیان یهودی، مسیحی و زرتشتیان صندلی هایی را در پارلمان نگه داشته اند؛ زیرا آنها رسما اقلیت های مذهبی عمده ای هستند. مذهب در ایران تحت تأثیر شیعه قرن دوازدهم اسلام است که مذهب دولتی است و شمار باورمندان بین 90٪ و 95٪ است. از 4٪ تا 8٪ از جمعیت ایران در نظر گرفته شده است اهل سنت، عمدتا کردی و بلوچ. ٪ 2 باقیمانده از اقلیت های غیر مسلمان، از جمله زرتشتیان (0,1 درصد از جمعیت)، یهودیان (0,3٪ از جمعیت)، مسیحیان (0,7٪ از جمعیت)، یزیدیس، هندوها و به اصطلاح اهل حق (یارسان). 

اسلام

بیشتر بخوانید

مسیحیت

بیشتر بخوانید

یهودیت

بیشتر بخوانید

زرتشت

بیشتر بخوانید

دانستن اسلام

بیشتر بخوانید

MANDAISMO

بیشتر بخوانید
سهم
دسته بندی نشده