انجام وبینار

 وبینار روز جهانی زبان مادری

رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا روز جمعه 1 اسفندماه 1399 اسفندماه XNUMX وبیناری را به مناسبت روز جهانی ز اتالیا روز جمعه XNUMX اسفندماه "یوراسلاوا ررانووا" مسؤل بخش فرهنگی و مطبوعات سفارت ایتالیا در تهران ؛ "دانییِلا مِنِگینی" استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه "کافوسکاری" ونیز ؛ ایمان منسوب بصیری استاد زبان و ادبیات ایتالیایی دانشگاه تهران ؛ "ناتالیا تورنِسِلّو" استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شرق شناسی ناپل ؛ "آنتونِلا شُرَکا" استاد ترجمه زبان و ادبیات ایتالیایی دانشگاه آزاد اسلامی تهران ؛ "روزاریا گامباتزا" استاد متن خواننده زبان و ادبیات ایتالیایی دانشگاه تهران ؛ و شهرزاد هوشمند استاد متن خواننده زبان و ادبیات فارسی دانشگاه "ساپینزا" شهر رم ؛ به مدیریت "آنتونِلّو ساکِتی" نویسنده و روزنامه نگار ؛ با موضوع بررسی تاریخچه ؛ وضعیت بالفعل ؛ و چشم انداز آموزش زبان و ادبیات فارسی و ایتالیایی در دانشگاه های ایران و ایتالیا برگزار می شود. در ابتدای این وبینار ، امینی رایزن فرهنگی ایران در ایتالیا طی سخنرانی بیان داشت: "... آموزش و فراگیری دوسویه زبان فارسی و ایتالیایی ، کلید مناسب برای همه جانبه فرهنگ محور فرهنگ و تمدن غنی و پرقدمت ایران و ایتالیا است .. درک متقابل ، هدف نهایی همه فعالیتهای رایزنی فرهنگی ؛ یگانه متولی دیپلماسی فرهنگی ایران در ایتالیا ؛ و همکاران ایتالیایی مان در ایران است… رایزنی فرهنگی در این راستا ، فعالیت ها نیز می توانند پشتیبانی کنند ؛ منابع ادورای منابع ؛ دوره های آموزشی؛ گشیش اتاق ایران ؛ و مشارکت در مصاحبه ها و همایش های تخصصی در دانشگاه های ایتالیا ؛ مشارکت در ترجمه و نشر آثار ادبی فارسی به زبان ایتالیایی ؛ برگزاری مستقل دوره های آموزشی حضوری و مجازی زبان فارسی ؛ و… را در دستور کار قرار داده است ". 

سهم