انجام وبینار

نکوداشت خانم پروفسور آنا ونزان

- ایران شناس ؛ و مترجم فقید ایتالیایی را ، که پس از یک دوره مبارزه با بیماری سرطان ، پنجشنبه 4 دی ماه 1399 ارفانی فا تاد ؛ با حضور محمد تقی امینی رایزن فرهنگی ایران در ایتالیا ؛ پروفسور "سیمونه کریستوفورِتی" (سیمون کریستوفورتی) نماینده بین المللی مطالعات مدیترانه و شرق (ISMEO) ؛ "تیتزیانو بوچّیکو" (Tiziana Buccico) فعال اجتماعی ؛ "آنتونیا شرکا" مدرس زبان ایتالیایی دانشگاه تهران و مترجم ؛ ابولحسن حاتمی مترجم ؛ "آنتونِلّو ساکِتی" (Antonello Sacchetti) نویسنده و روزنامه نگار ؛ "فرانچسکو بریوسکی" (Francesco Brioschi) ناشر ؛ و "ماریا ویتوریا پالادین" (Maria Vittoria Paladin) دختر خانم پروفسور "آنا وَنزان" شکل گرفته است. - دقایقی از مصاحبه ابوالحسن حاتمی با خانم پروفسور "وَنزان" ، که در جریان بخش اول طرح تاریخ شفاهی انسن ایرار اسلام شناسان ؛ و اساتید زبان و ادبیات فارسی در ایتالیا ، به ابتکار رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا به انجم رین الب ، دب انجم رینی ارم انجرنیی اریی رایزن فرهنگی ایران در ایتالیا ، در سخنان جمع آوری پایانی این وبینار ، رایزنی فرهن ااتالدا ، در سخنان جمع بندی وبینار نکوداشت در جریان را ، نمادی از این قدردانی معرفی شده است.

سهم