اولین نمایشگاه مجازی کتاب تهران

حضور شش نماینده از ایتالیا در نمایشگاه نمایشگاه مجازی کتاب تهران

با پیگیری و هماهنگی رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا ، چهار ناشر ایتالیایی (Francesco Brioschi) ؛ (اتصالات) ؛ (عرشه 33) ؛ (والنتینا) به همراه انجمن (نگاه) ؛ و ماسه بین المللی مطالعات مدیترانه وشرق (ISMEO) ، با 53 عنوان کتاب ، در نمایشگاه مجازی کتاب تهران شد کتاب تهران شد. در این نمایشگاه مجازی که 30 دی ماه 99 گشایش یافت ؛ 1732 ناشر داخلی ؛ و 180 ناشر خارجی با بیش از 120 هزار عنوان عنوان کتاب شرکت جسته اند. این نمایشگاه تا ششم بهمن ماه در تارنمای است book.icfi.ir  برپا بود. از طریق شرکت ناشران ایتالیایی شرکت در این نمایشگاه مجازی ، رایزنی فرهنگی با شرکت انتشالیا در این نمایشگاه مجازی ، رایزنی فرهنگی با انتشالیال رر انتشالبال بران اراریاران ارشاران اریاریان اروران اریاریاریان اریان اروران اریان اری نظم و نثر »اثر دکتر محمد جعفر یاحقی ؛ در این نمایشگاه مشارکت شده است و «سیمرغ. سی مصاحبه با ایران شناسان ایتالیا "؛ که توسط ماسه بین المللی مطالعات مدیترانه وشرق (ISMEO) در این نمایشگاه نشان داده شده است گردیده همچنین ، حال که در قالب طرح تاریخ شفاهی اسلام شناسان ؛ ایران شناسان و اساتید زبان و ادبیات فارسی رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا انجام ؛ و با مشارکت (ISMEO) انتشار یافته است. 

سهم