محمد جعفر شریعت

محمد جعفر شریعت تهرانی (محقق - شاعر - نویسنده)

محمد جعفر شریعت تهرانی (درویش) در سال 1930 م. در شهر مشهد متولد شد. وی که دانش آموخته زبان و ادبیات فارسی است ؛ به زبان های عربی ؛ آلمانی و ایتالیایی نیز احاطه دارد و از سال 1944 آغاز به کار می کند. وی را برای بررسی گسترده در زبان و ادب فارسی ؛ به ویژه حافظ پژوهی ، مجموعه داستان و اشعار "هفت خوان" ؛ «سفارت عظمي» ؛ «مكتب» ؛ "كتاب باغ" ؛ "لوحه" ؛ "جاودانگی" ؛ "مارگیر" ؛ "امام" ؛ "سایه" ؛ «کتاب نور» ؛ "در راه چیست آن" ؛ "كعبه" و ... را نیز به رشته تحریر درآورده و برخی آثارش به زبان انگلیسی و ... ترجمه گردیده و در كنار تحقیق و تألیف ، در همایش های مختلف در سایر انواع دیگر نیز شركت است.

سهم
دسته بندی نشده