طاهر صباحی

دکتر طاهر صباحی (فرششنا - مجموعه دار)

دکتر طاهر صباحی ۳۰ تیر ۱۳۱۹ در تهران زاده شد و تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در تهران به پایان رسند. ویی او تحقیق در ویژگی دست بافته ها ؛ به خصوص فرش ایران انجام داده و بیش از بیست عنوان کتاب را در این ویژگی تحت تأثیر قرار داده است. او همچنین صاحب مجموعه نفیسی از دستبافت ارزشمند از اقصی نقاط جهان است. مدیر مسئول صباحی مجله بینالمللی "گره" است که تا کنون بیش از پنجاه شماره از آن به زبانهای دیگر از بانوان از بان ت ت وی در دانشگاه جوانان توکیو ژاپن ؛ Tecnotre تورین ایتالیا و پژوهشکده میراث فرهنگی تهران تدریس انجام شده است. صباحی در حال حاضر عضو هیئت مدیره کنفرانس بین المللی فرش های ICOC شرقی در لندن می باشد. از جمله تألیفات وی می تواند به عناوین ذیل اشاره کند:
1986- فرش های شرقی. هنر و سنت
1987 - Splendeur du Tapis d'Oriente
1987-vaghireh. الگوها برای قالی قالی
1989-قشقایی. قالی ایرانی قبیله ای
1989-فرشها. جلد X «دائرlopالمعارف بزرگ عتیقه ها
1990-گلیم. فرشهای تخت قفقاز
1991-ABC فرش شرقی
1991 - شوالیه های شرق. فرش های اسب و زین از قرن هفدهم تا بیستم
1992 - Orientteppiche. گروه V: Kelims، Kaukasiche Flachgewebe
1992-Sumakh. فرش بافته ساده
1995-مجموعه ای ارزشمند از فرشهای عتیقه از آناتولی
1995-سمرقند فرش از جاده ابریشم
1997- (Tülü. فرشهای با انبوه بلند آناتولی مرکزی)
1998- (چین) فرشهای باستانی امپراطوری آسمانی (چین، فرشهای عتیقه امپراتوری آسمانی
1998- شاهسوان ججیم
فرش 1999-Oriental. تعمیر و نگهداری و ترمیم
2005 - پنج قرن فرش در کرمان
فرش های 2006-Tibet از سقف جهان
2007 - هنر فرش شرقی
2008- (دائرlopالمعارف اسلامی ایران (فرش و گلیم)
2009-Kilim، پارچه های ساده شرق

سهم
دسته بندی نشده