علی شمس

علی شمس (نمایشنامهنویس - بازیگر- کارگردان)

سنگ نوردی از سال 1364 تا کنون ، بالغ بر ده نمایشنامه تأثیرگذار است و در کنار فعالیت به عنوان دستیار کارگردان و بازی در سریال های تلویزیونی و نمایش های متعدد ، از نمایشنامه های خود را نیز کارگردانی و اجرا کرده است. وی از زمان عزیمت به ایتالیا جهت ادامه تحصیلات تخصصی در دانشگاه Wisdom شهر رم ؛ علاوه بر برگردان فارسی برخی از نمایشنامه های ایتالیایی و انتشار دو نمایشنامه "گربه نمایشنامه" گربه نمایشنامه "نمایشنامه ایتالیایی با اجرای نمایشنامه های "خوتای نامک" و "قلعه انسانها" خود را در ایتالیا ، نقش مؤثری دامارارر ناران اراران نار اراران اراران اراران واراران ناراران نار اراران نبردها

سهم
دسته بندی نشده