پریسا نظری

دکتر پریسا نظری (فعال فرهنگی - مترجم)

حسن واحدیدکتر پریسا نظری ؛ متولد سال 1974 م. در تهران ، از سال 1996 م. در ایتالیا اقامت دارد. وی که فارغ التحصیل رشته داروسازی از دانشگاه "ساپینزا" است Wisdom شهر رم می شود و در این ت داروساز از دانشگاه "ساپینزا" Wisdom شهر رم باشد و در این تدارک باشد فعالیت های فرهنگی وی پس از مشارکت در انجمن تأسیس "Women For Dignity" در سال 2011 م. در قالب با جامعه فرهنگی مردم بنیاد ایرانی ایتالیایی «الفبا» شهر رم نیز یافت می شود ؛ در ادامه با نامزدی در انتخابات منطقه شهرداری رم و عضویت در طرح مسلمانان ایتالیایی با عنوان "احسان" به فعالیت های خود ماهیت اجتماعی نیز بخش. فناوری وی با رایزنی فرهنگی ج.ا.ایران در ایتالیا در جهت معرفی فرهنگ ایرانی به دانش آموزان مدارس ایتالیا ، نمونه دیگری از شاخص فعالیتهای فرهنگی - اجتماعی است. ایتالیایی نمایشنامه های "خودای نامگ" ؛ "گربه در خون خودش" و "قلعه انسانات" علی شمس ؛ یا داستان بلند "پاییز فصل آخر سال است" اثر نیسم مرعشی ، نمونه هایی از فعالیت وی به عنوان مترجم است.

سهم
دستهبندی نشده