قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

مصوب سال 1980 - بازبینی شده در سال 1989

قانون اساسی جمهوری اسلامی که بیانگر پایه های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران است، بر اساس اصول و هنجارهای اسلام مطابق با آرمان های معتبر جامعه اسلامی است. این آرمان اساسی در ماهیت انقلاب اسلامی ایران و در جریان مبارزه مسلمانان ظاهر شد که از ابتدا تا پیروزی آن را در شعارهای صریح و قاطع همه گروه های اجتماعی بیان نمود. در حال حاضر، در سپیده دم این پیروزی بزرگ، مردم ما به دنبال تحقق کامل با تمام قدرت خود هستند.
این مقاله، ترجمه ایتالیایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که پیش از بعضی از سخنان مقدماتی در کشور پس از تصویب مردمی پس از همه پرسی در ماه نوامبر 15 1979 برگزار شد.

 

سهم