تبریک عید پاک و تأمل در اوقات دشوار

تبریک عید پاک و تأملی به یاد شاعر شاعر

در تاریخ 20 آوریل ، ایران بزرگداشت روز ملی شاعر قرن سیزدهم ایران ، سعدی شیرازی است.

مناسب است که ما در دوران سختی که اکنون همه ما زندگی می کنیم ، به سخنان شاعری از ایران باستان تأمل کنیم. سعدی شیرازی قرن سیزدهم

فرزندان آدم عضو یک بدن هستند

در خلقت آنها از یک ذات واحد ترسیم می شدند

و اگر سرنوشت به یکی از آنها بدبختی می بخشد  

اعضای دیگر نمی توانند صلح را بشناسند

یا شما که به خاطر درد دردهای دیگر احساس نمی کنید

نه ، نمی توان نام آن را داد

موسسه فرهنگی ایران خوشحال است که برای دوستان و خوانندگان یک جشن عید پاک مبارک آرزو می کند

همچنین ببینید

سعدی (1184 - 1291)

 

سهم