مقبره شیخ صفی - الدین

خاندان شیخ صفی عابدین اردبیل

مأموریت شیخ صفی اددین اردبلی از مجموعه ای از ساختمان های دوران مختلف تشکیل شده و برای اولین بار برای اراده شاه طهماسب صفوی که جنبه یک ساختار واحد را در نظر گرفت. این مجتمع برجسته به خانه حاکم صفویه مرتبط است، در واقع بسیاری از پادشاهان سلسله در آنجا دفن شده اند، از جمله شاه اسماعیل اول.

دسته بندی نشده