موزه باستان شناسی ایران

موزه باستان شناسی ایران

موزه باستان شناسی ایران (همچنین به عنوان موزه ملی شناخته می شود) اولین موزه علمی کشور است و شامل آثاری است که از هزاره ششم قبل از میلاد قبل از میلاد C. تا دوره اسلامی. این ساختار بین 1935 و 1937، زیر جهت ساخته شده است آندره گدار. موزه شامل دو ساختمان مجزا است. در طبقه اول ساختمان قدیمی، یافته های ماقبل تاریخ، یافته های باستان شناسی و کتابخانه وجود دارد، در حالی که طبقه دوم اتاق کنفرانس و اتاق مورد نظر برای نمایشگاه های موقتی وجود دارد. بخش اختصاص داده شده به دوره اسلامی در ساختمان سفید سفید واقع شده است، در کنار مجسمه قدیمی قرار دارد.

LINK: http://nationalmuseum.ichto.ir
سهم
  • 10
    سهام