موزه کتیبه

کتیبه باغ موزه

باغ موزه کتیبه ها نمایشگاه دائمی کتیبه های سنگی در قسمت شرقی مجموعه ی تاریخی-فرهنگی نیاوران است که در آن مجموعه ای از میراث مکتوب کشور به شکل 43a1 از مقیاس های سنگی که از دوران تاریخی از مد ها در نوشتار و در زبانهای اروتیک، زبانهای آشوری و آرامی جدید نوا-آرامی که متعلق به مناطق آهر و ساراب هستند، به دوره تاریخی پارتها و ساسانیان در فارسی باستان، اکادیا، ایلامی و آرامیا تا پایان دوره ساسانی و در دوره ساسانی skekashte pahlavi نوشتن

در میان این کتیبه ها می توان از شاپور و اردشیر در نقاش رستم، کتیبه شاپور اول تا نکا رجب، کاریتیر تا نقیه رجب و غیره اشاره کرد.

برای بازدید از نگاره‌های اصلی باید به مناطق مختلف و شهرها و مکانهایی دسترسی داشته باشید که رسیدن به آنها دشوار است ، اما در باغ موزه کتیبه ها می توان با دنیای جذاب این کتیبه ها از نزدیک و به راحتی آشنا شد.

سهم