موزه طبیعی و حیات وحش

موزه طبیعی و حیات وحش

Il موزه دار آباد غنیترین موزه طبیعی شناسی در ایران است و در پنج بخش آن نمونه هایی از پستانداران، پرندگان، ماهی، خزندگان و حشرات را حفظ می کند. در بخش پائولوئولوژی، نمونه های اولیه زندگی روی زمین و فسیل های علمی طبقه بندی شده اند. بخش هایی که برای تسکین دادن به پوست و تهیه پوست آماده شده اند، مجهز به یک آزمایشگاه برای مشاهده و یادگیری تکنیک هایی برای حفظ تصویر طبیعی حیوانات هستند. موزه دار آباد این دو سینما ، یکی در داخل خانه و دیگری در خارج از منزل ، برای تماشای مستندهای درباره حیات وحش است.

سهم