قلعه فین

قلعه فین در شهرکی با همین نام و در شمال شهر بندرعباس (منطقه هرمزگان) واقع شده است. این که احتمالاً در زمان ساخت آن دارای عملکرد نظامی و دفاعی بوده ، به دوره ایلخانید و تیموریید بر می گردد و تا چند دهه گذشته مورد استفاده قرار می گیرد.

قلعه فین بر روی یک تخته سنگ بزرگ قرار گرفته است ، در مجاورت جاده های اتصال دهنده منطقه و تپه طبیعی آن فضای بزرگی را اشغال کرده است که عرض آن 180 متر و طول 290 است.

مصالح به کار رفته در ساخت آن از سنگ ، ملات سیمانی و آجر مربع خام است. در یک گوشه از قسمت بیرونی برج دایره ای وجود دارد که عمدتاً تخریب شده است و فقط یک دیوار از آن باقی مانده است ، که در داخل آن مهر و موم های عمودی و پنجره هایی با یک اتاق کوچک قرار داده شده است.

در گوشه ای دیگر برج مدور دیگری وجود دارد که فضای داخلی آن دو طبقه هنوز هم امروز قابل مشاهده است و در داخل آن قفسه ها و مهرها نیز قرار دارند.

در لبه های قلعه و در ضلع شیب آن ، برخی از ضمایم های مربوط به قرن گذشته را می توان با ساختار آهنی ، آجری ، بتونی و کاشی مشاهده کرد که در دوره های بعدی به قلعه اضافه شده است.

سهم
دستهبندی نشده