مسجد گلله دری

مسجد گالله دری در شهر بندرعباس (منطقه هرمزگان) واقع شده است و در سال 1878 به جای کوچکتر ساخته شده است. ساخته شده در یک محوطه به ارتفاع 1,5 متر ، یک حیاط دارد ، یک شبستان با 16 ستون استوانه ای تزئین شده با گچ بری در پایه مربع ، یک مناره و یک دقیقه (منبر).

در طرف های مختلف شبستان 19 ورودی با درهای چوبی ساخته شده است ایوان با یک ردیف ستون زیر پایه های مسجد واقع شده است شبستان زمستان است. منبر که در عمق حدود 1,30 متر قرار دارد ، 4 متر ارتفاع دارد و با تزئینات گچبری زیبایی تزئین شده است و در قسمت جنوبی آن نوعی جعبه برای ذخیره کتاب و اشیاء دیگر نصب شده است.

سهم