مسجد منبر کوه (مخزن باستانی)

مسجد منبر کوهن در شهر بندرعباس (منطقه هرمزگان) قرار دارد و تاریخ نهایی ساخت آن ماه رمضان 1083 ماه هجری (عصر صفوی) است.

در ناحیه خارجی مسجد تاریخی، یک مأموریت در یک اسلب وجود دارد که نام صاحب آن، یکی از مشهورترین آنها، حک شده است علما از آن دوره و امام جامعه.

در ساختمان مسجد یک جدول دیگر وجود دارد که قابل خواندن و ناپدید شدن نیست اما بر روی آن نام عشایر مقدس (امام) حک شده است.

سهم