خانه ملک-ات-تجار

خانه ملک-ات-تجار

این خانه که در حدود 140 سال پیش در یکی از بازارهای مهم شهر ساخته شده بود، متعلق به ملک ات تجار (که در 1954 به دنیا آمده است) بود. ورودی خانه، با توجه به سبک زمان، دارای یک کوچه بلند و بلند و دیوارهای بلند است.

سهم
دستهبندی نشده