دره ها و استراحتگاه های تابستانی منطقه یزد

دره ها و استراحتگاه های تابستانی منطقه یزد

مرکز اصلی طبیعت منطقه یزد با دامنه های کوه های شیخ کوه که دارای مراتع تابستانی و زمستانی می باشند، نشان داده شده است. دره های سبز زیبا از مونشاد، تارزان، دحالله، باقی آباد، فخرو آباد و سانی آباد، با آب و هوای سرد خود در تابستان گرم این منطقه، مکان های سنتی را نشان می دهند که جمعیت محلی آن فصل تابستان است.

سهم
دستهبندی نشده