نقاشی های غار مونت آران

نقاشی های غار مونت آران

نقاشی های غار کوه آرنان: کوه آرنان در نزدیکی روستای همان نام واقع شده است. این کوه قدیمی ترین کار منطقه یزد است: در حقیقت، در یک قسمت سنگی، سنگ ها و نقاشی ها کشف شده است که هزاران سال به طول انجامیده است.

سهم
دستهبندی نشده