کاروانسرا ابوالقاسم رشتی

کاروانسرا ابوالقاسم رشتی

این کاروانسرای در داخل روستای آقدا در کنار جاده اصلی حاج عببل قاسم رشتی، یکی از مشهورترین تاجرهای زمان خود، با توجه به شکل و سبک کاروانسراهای شاه عباس، ساخته شده است. کاروانسرای دارای برج باد بزرگ است، حتی در فاصله ای بزرگ قابل مشاهده است. در دیوار تریبون شمالی در مقابل درب ورودی، یک پلاک سنگی در نقاشی نستعلیق قرار داده شد که بر روی آن نام اهدا کننده و سرپرست کاروانسرای حک شده است.

سهم
دستهبندی نشده