کاروانسراهای علی آباد

کاروانسرای علی آباد

این کاروانسرای در روستای علی آباد در جاده بین یزد و کرمان واقع شده است. این ساختمان آجری توسط محمد ولی میرزا، پسر فتح علی شاه (حاکم قاجار از 1797 به 1834) ساخته شده است.
ساختمان، در طرف مقابل جاده، دارای تریبون 14 برای استراحت است. دیوارهای کاروانسری به ارتفاع 5 متر می رسد. در چهار گوش چهار برج وجود دارد. کاروانسرا حدود 4000 m2 را اندازه می گیرد.

سهم
دستهبندی نشده