کاروانسرای منطقه یزد

کاروانسرای منطقه یزد

در منطقه یزد سه نوع کاروانسرا وجود دارد:
a) کاروانسراها برای بازرگانان مهم در نظر گرفته شده است: این یک فضای تجاری است، بخش خاصی از ساختار بازار را در نظر گرفته است. نمونه هایی از کاروانسراهای "علی آقا شیرازی" و کاروانسرای "سادات" در بازار "پنجه علی" است.
ب) کاروانسراهای داخل شهرها، که در محوطه های مسکونی در نزدیکی بازار زندگی می کردند و عمدتا توسط روستاییان منطقه اطراف استفاده می شد. این شامل کاروانسرای بافقی (یعنی "ساکنان بافق")، کاروانسراهای ده بلائی، کاروانسراهای بندرآبادی، کاروانسراهای "مشیر" و کاروانسراهای "امیر چخماق" است.
ج) کاروانسراهای بین شهرها، مانند کاروانسرای "خرگوشی" در امتداد جاده باستانی یزد و اصفهانکاروانسراهای "کارناق" در جاده بین یزد و خراسان، کاروانسراهای "دهشیر" در جاده بین یزد و شیراز، کاروانسراهای "زین العادین" در جاده بین یزد و کرمان و کاروانسراهای "میبد" در کنار جاده باستانی بین یزد و تهران.

سهم
دستهبندی نشده