کاروانسرای ساغند

کاروانسرای ساغند

این کاروانسرای در روستای Saghand قرار دارد و در حدود 120 سال پیش ساخته شده است.

سهم
دستهبندی نشده