خراسان جنوبی
خراسان جنوبی
منطقه خراسان جنوبی شرقی ترین منطقه های ایران است که توسط افغانستان به سمت شرق محدود شده است. پایتخت این منطقه شهر بیرجند است و شهرهای اصلی آن عبارتند از: قاینات، سربیشی و نهادهاند.

جاذبه های خراسان جنوبی

سهم
دستهبندی نشده