استان سمنان
استان سمنان
استان سمنان یکی از مهمترین مناطق ایران است و نشان دهنده ششمین منطقه است که حدود چهار برابر آن از تهران است. پایتخت این منطقه شهر سمنان است و سایر مراکز اصلی ساکن شهررود، دامغان و گرمسار است. این منطقه هر دو منطقه کوهستانی و مسطح است. منطقه کوهستانی دارای نقاط توریستی بسیار جالب و حتی در دشت هایی است که برخی از قدیمی ترین شهرهای ایران واقع شده اند.

جاذبه های سمنان

سهم
دستهبندی نشده