قم
قم


استان قم در نزدیکی بیابان مرکزی ایران و جنوب پایتخت واقع شده است. پایتخت این منطقه و مهمترین مرکز ساکن آن، شهر مقدس قم است. سایر شهرهای بزرگ منطقه عبارتند از: سلفچگان و قنات.


جاذبه ها


ویدئو


سهم
دسته بندی نشده