دوره آموزش زبان فارسی

آموزش ابتدایی چهارمین دوره آموزش زبان فارسی رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا

7 این دوره ، که پنجاه و یکمین دوره آموزش زبان فارسی رایزنی فرهنگی می باشد ؛ - که خود را تحت پوشش قرار دادن متقاضیان در سراسر ایتالیا ، به افزایش چشم گیر شرکت های خدمات انجمیده است. 1400 میانی 1 و 2 ؛ و پیشرفته 1 و 2 ؛ مشتمل در ده جلسه آموزشی به طول یک ساعت و نیم (مجموع 1 ساعت) برگزاری می شود ؛ و در پایان آن ، از فارسی آموزانی که در 2 درصد از اطلاعات آموزشی حضور داشته باشد ، آزمون پاینینیان خارتان راتان ر نوشتن ؛ سخن گفتن ؛ و… به عمل آمده ؛ و برای حائزین نمره قبولی ، گواهینامه شرکت در دوره صادرات شد

سهم