رایزن فرهنگی ایران در وبینار معرفی دوره های تخصصی دانشگاه ساپینزا

معرفی دوره تخصصی "میراث فرهنگی شرق میانه و دور ، و آفریقا" در دانشگاه ساپینزا

با دعوت رسمی رییس دانشگاه "ساپینزا" (خرد) شهر رم ، محمدتقی امینی رایزن فرهنگی ایران در ایتالیا ، روز جمعه 19 دی ماه 1399 ، در وب سایت معرفی دوره های تخصصی سال تحصیلی 2022-2021 م. این دانشگاه شرکت نمود. علت دعوت از رایزن فرهنگی برای ایراد سخنرانی در این وبین که بخش طراحی قابل توجه است از برنامه درسی آن ، به حوزه ایرانشناسی راجع است ؛ و شماری از شرکت متقاضیان نیز در آن دانشجویان ایرانی وجود دارد. رایزن فرهنگی ج.ا.ایران در ایتالیا طی سخنان خود در این وبینار ، با تقدیر از پروفسور مساعی "کارلو چرتی" در راه اندازی این دوره ؛ با اشاره به ریشه های تاریخی مشترک دو فرهنگ و تمدن غنی و پرقدمت ایران و ایتالیا ؛ فرهنگ محور بودن مناسب است همه جانبه دو کشور به پشتوانه آن ؛ و در جریان بودنمای فرهنگی؛ از جمله های دانشگاهی ؛ به ویژه با دانشگاه "ساپینزا" شهر رم بر مبنای سند برنامه مجرایی های فرهنگی دو کشور ؛ کاوش ؛ مرمت ؛ و تحقیق باستان شناسی را یکی از پویا ترین زمینه های این هویت ها معرفی کرده است ؛ و با تأکید بر نقش مؤثر دوره تخصصی "میراث فرهنگی شرق میانه و دور ، و آفریقا" در ارتقاء آمازشی - ترجیحی حقوزشی با ذکر به واپسین نمونه چنین مواردی است که مشارکت در نمایشگاه "در فراز ستون های ماد ، میراث باستان شناسی کرمانشاه" به میزبانی موزه دانشکده ادبیات و فلسفه دانشگاه "ساپینزا" شهر رم در آذرماه 1399 بود؛ در ویژگی های آتی اعلام آمادگی نمود

سهم