روز ملی مهندسین

روز ملی ناصرالدین الطوسی.

در تقویم ایرانی ، فوریه 24 به مناسبت سالگرد ریاضیدان بزرگ ایرانی ناصرالدین الطوسی به عنوان روز ملی مهندسین برگزار شد.

ناصر الدین طوسی در شهر باستانی اس ، در مناطق شمال شرقی ایران خراسان رضوی متولد شد.

 

نصیرالدین طوسی (1201-1274)

سهم
  • 9
    سهام