گفت و گوهایی در ویژگی فرهنگ ایرانی

کتاب رونمایی: سیمرغ. سی مصاحبه با ایران شناسان ایتالیایی

رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا ، با مشارکت سرویس بینافرهنگی کتابخانه های شهر رم ، و انجمن بین المللی مطالعات مدیترانه و شرق ، در جریان مجموعه ای از برنامه هایی است که با عنوان "گفتگو و گواهی در ویژگی فرهنگ ایرانی و کردی" به ابتکار سرویس بین المللی کتابخانه های شهر رم در حال حاضر است ؛ از اولین مجلد کتاب «سیمرع. سی مصاحبه با ایران شناسان ایتالیایی ”، رونمایی نمود.

این کتاب که ده مصاحبه نخست "طرح تاریخ شفاهی ایران شناسان ایتالیایی" رایزنی فرهنگی ایرارورورون تاروبروروف اروروف اروروروففا سروروروفوف اسروروف "استفانو پلو" ؛ "ریکاردو زیپولی" ؛ "دانییِلا منگینی" ؛ «آنا ونزان» ؛ "پیئرفرانکو کالیاری" ؛ "کارلو جووانی چرتی" ؛ "آدریانو والریو روسی" ؛ "کارلو ساکونه" ؛ و "فلیچتا فرارو" را در برمی گرفت ؛ به کوشش دکتر ابولحسن حاتمی ؛ با پیش گفتار اکبر قولی رایزن فرهنگی سابق ایران در ایتالیا ؛ پروفسور "آدریانو روسی" مدیر انجمن بین المللی مطالعات مدیترانه و شرق ؛ و دکتر ابوالحسن حاتمی مجری این طرح ، در قالب 275 صفحه در سال 2020 م. در شمارگان 1000 نسخه به چاپ رسیده است ؛ و با قیمت 35 یورو روانه بازار نشر ایتالیایی زبان گردیده است.

رونمایی از این کتاب در مجموعه برنامه های "گفت و گوهایی در ویژگی فرهنگ ایرانی و کره ای" ار الب قران قانع قانع کردن قانع که در اولین مصاحبه آن ، محمد تقی امینی رایزن فرهنگی ج.ا.ایران در ایتالیا ، در بخشی از سخنان خود اظهار داشت: "یکی از طرح های جدید رایزنی فرهنگی ، طرح تاریخ شفاهی ایران شناسان؛ اسلام شناسان ؛ و اساتید زبان و ادبیات فارسی در ایتالیا بوده است ؛ که برمبنای تحقیق رایزنی فرهنگی ، مصاحبه آن در زمان مدیریت رایزن فرهنگی قبیل ، جناب آقا قبل از ج جناب آ قبل قبل و پیاده گردیده ؛ و مجلد نخست آن ، مشتمل بر 5 مصاحبه ؛ با عنوان (سیمرغ: سی مصاحبه با ایران شناسان ایتالیایی) به کوشش آقای دکتر ابوالحسن حاتمی در سل 10. با مشارکت انجمن بین المللی مطالعات مدیترانه و شرق ، به زبان ایتالیایی به چاپ رسیده است ".

 دد مصاحبه از این مجموعه ، با پروفسور "آدریانو رسی" (Adriano Rossi) مدیر انجمن بین المللی مطالعات مدیترهنه انارم ارام ارانق ارام که در بخشی از سخنان خود ، به عناوین هوایی این انجمن با رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا اشاره نمی کند که مشارکت در انتشار مجلد نخست کتاب «سیمرغ. سی مصاحبه با ایران شناسان ایتالیایی ”از نمونه های واپسین آن بوده است. در سومین مصاحبه از این مجموعه ، دکتر "هلگا دی جوزپه" (هلگا دی جوزپه) از انتشارات "علوم و ادبیات" (هنرها و علوم) وابسته به انجمن بین المللی مطالعات مدیترانه و شرق ، در بخشی از سخنان خود ، به معرفی ساختار ؛ هدف ؛ و رئوس عناوین مجموعه کتبی پرداخت ؛ که مجلد نخست کتاب «سیمرغ. سی مصاحبه با ایران شناسان ایتالیایی "نیز به آن تعلق دارد ؛ و با مشارکت نمایندگی فرهنگی دیگر کشورها در ایتالیا منتشر می شود. این مجموعه چهارمین مصاحبه ، توسط مجله دکتر "پریشیلا ویتولو" (Priscilla Vitolo) از انجمن بین المللی مطالعات مدیترانه و شرق ، در ویژگی های این ماسه با رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا. از جمله مشارکت در نشر مجلد نخست کتاب «سیمرغ. سی مصاحبه با ایران شناسان ایتالیایی "اختصاص داشت؛ واپسین مصاحبه از این مجموعه ، در قالب گفتگو و شنودی میان "آنتونلو ساکتی" (Antonello Sachetti) مدیر پایگاه اطلاعات ایتالیایی زبان اخبار فرهنگی _ هنری ایران (Diruz) و دکتر ابولحسن حاتمی را اطلاع می دهد؛ طرح مجری تاریخ شفاهی رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا ؛ که مجلد نخست کتاب «سیمرغ. سی مصاحبه با ایران شناسان ایتالیایی "به کوشش وی انتشار یافت همچنین ، به ارایه گزالیان معرفی مصاحبه شدگان ؛ نكات فني در انجام مصاحبه ها و پياده سازي متن ؛ نحوه مشارکت انجمن بین المللی مطالعات مدیترانه و شرق در انتشار خروجی مکتوب ؛ و کار ششبرد در مصاحبه ها و انتشار مجلدات آتی آن اختصاص داشت ؛ و در بخش پایانی واپسین مصاحبه ، بخشهایی از مجلد نخست کتاب "سیمرغ". سی مصاحبه با ایران شناسان ایتالیایی "توسط" گائودیا شاکا "(Gaudia Sciacca) فعال فرهنگی ، قرائت ساخته شده

سهم