اخبار تحریریه; تاریخ عرفان و تصوف اسلامی در ایران

تاریخ عرفان و تصوف اسلامی در ایران اثر پروانه عروج نیا.

فرهنگ و ادبیات فارسی پیوندی ذاتی با عرفان و تصوف دارد.افسانه هاو روایات قومی e تاسوعابیشتر از هر سنت دیگری که عمدتاً بر بعد باطنی و درونی اسلام و رابطه انسان با خدا متمرکز است، به‌عنوان جریان‌های فکری و عرفانی اسلامی پیکربندی شده‌اند که مسلمانان از طریق آنها به معرفت مستقیم می‌پردازند از حقیقت الهی، عشق و قرب.

ایران در طول تاریخ، با جریانات و جنبش های مهمی که بر اساس مطالعه و عمل به عرفان و تصوف است، مرکز معنویت بوده است. گرایش های عرفانی و باطنی همواره در مذاهب ایرانی رسوخ کرده است که در آن ها زائر معنوی با ویژگی ها و صفاتی چون جدایی از مال دنیوی و پیوند با دنیا، آزادی باطن، نوع دوستی و انسانیت متمایز می شود.

نویسنده

نویسنده کتاب دکتر پروانه عروج نیا، دکترای عرفان اسلامی از دانشگاه تهران و صاحب تالیفات علمی متعدد است.

ترجمه جوزپه آیلو

نسخه: نسخه های عرفان

80 صفحه.

 

سهم