حجاب (حجاب) و مد اسلامی

حجاب (حجاب)  با مطالعه در مورد تاریخ ایران باستانی، حضور اسناد و متون که تأیید استفاده از حجاب در زنان بین ایران و ادیان باستان و تمدن آنها را تأیید می کند، یاد می شود. ارزش و حضور حجاب در ایران پس از ورود عیسی المسلمین به صورت یکپارچهتر و حتی بیشتر شکل میگیرد.
طبق قوانین کنونی جمهوری اسلامی ایران، هر زن و چه ایرانی و چه خارجی، بدون در نظر گرفتن ایمان خود، باید از قوانینی که نیاز به پوشیدن حجاب در مکان های عمومی دارند، مطابقت داشته باشد.

گالری ویدئویی حجاب در ایران
سهم
دستهبندی نشده