آیین سد دامامزانی

مراسم سد دامامزانی در بوشهر یک آیین باستانی است که در آن ابزارهایی مانند آن وجود دارد دمام ، سنج ، آشكون ، غمبار و حشره همراه با تشكیل گروه های قفسه سینه و نمایش های نمایشی معروف به تعزیه. تعداد بازیکنان دمام "کسانی که اشکون می نوازند" معمولاً برابر با هفت نفر است و ریتم یکی از آنها با دیگران مخالف است. همراه با dammâm ، senj نیز بازی می شود. در گذشته ، مراسم سنج و دمام برای جمع آوری عزاداران و گروه های ضربان سینه پس از خواندن دعا و نوحه خوانی ، اما قبل از ضرب و شتم سینه انجام می شد. هر محله تعدادی دمام داشت که از آن در مجالس عزاداری استفاده می کرد. dammâm ساز کوبه ای است که با چوب ساخته شده از شاخه های درخت خرما با دست راست و با دست دیگر (بدون چوب) نواخته می شود.

سهم
دستهبندی نشده