مراسم saghaii

یکی از قدیمی ترین آداب و رسوم مجالس عزاداری در ایران ، که امروز نیز در روز Tâsu'â و âshurâ حسین ادامه دارد ، آئین ساغایی ساکنان همدان است. به همین مناسبت مردان در خیابانها لباسهای خود را سیاه و لباس و در حالی که جام در دست دارند و لباسهای پوشیده از گل پوشانده اند ، درد خود را بیان می کنند. شرکت کنندگان در این آیین چند گروه از معترضین هستند که هنوز لباس عزاداری به تن می کنند و مضرات آن را می خوانند. آنها در روز آشور کاسه ها و ظروف مخصوصی را که دراویش ، نماد فلاسک برادر امام حسین (ع) استفاده می کنند ، با سیب قرمز پر می کنند که پیشنهاد کسانی است که درخواست کرده اند و خواسته های آنها برآورده شده است. در میان آداب و رسوم دیگر شب قبل از Tâsu'â یکی از آداب و رسوم وجود دارد که به احترام Abbâs (A) نان و ماست به خیرات پیشنهاد می شود و در صبح Âshurâ به احترام علی اصغر (A) شیر گرم توزیع می شود.

سهم
دستهبندی نشده