مراسم آه آه

احترام

مراسم سنتی "ahu ahu" در روستای "Khurhe" در منطقه مارکزی در شب واسط ماه رمضان اتفاق می افتد که همزمان با سالگرد تولد امام حسن مجتبی (ع) است.
در این آیین کودکان و نوجوانان روستا در گروه های عده ای به خانه های ساکنان می روند و آواز محلی می خوانند. آنها به پسر کوچک خانواده مراجعه می کنند ، یکی از جوانان آهنگی را به نام او می خواند و بقیه اعضای گروه آهو آهو را تکرار می کنند. در پایان ترانه صاحب خانه یا معمولاً فرزند کوچک خانواده مقداری آجیل ، شیرینی ، پول و شیرینی برای گروه می آورد.
اگر صاحب دلخواه در آوردن میوه خشک شده باشد، آهنگی که توسط رهبر گروه در همان شیوه قبلی خوانده شده است. در این شب همه خانواده ها منتظر گروه های مختلفی هستند که در درب های خود به بیرون بروند.
معنای این حکم در واقع نوعی تبریک و تبریک به تولد امام حسن مجتبی (ع) است.

سهم
دستهبندی نشده