افتتاح اخبار عکس عشایر ایران در شهر ماترا

افتتاح اخبار عکس عشایر ایران در پایتخت فرهنگی اروپا

با مشارکت رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا ، از ساعت 18:30 روز جمعه 8 نوامبر 2019 م. (17 آبان ماه 1398) نمی تواند ذخیره نکارد با عنوان "اقوام و سرزمین های ریسنده: مسیرهای چرگشت میان ایران و ایتالیا" ، ران و سرزمین های ریسنده 

این نمایشگاه که به مناسبت انتخاب شهر ماترا به عنوان پایتخت فرهنگی اروپا در سال 2019 م. در این شهر برگزار می شود ؛ پیش از این در سال 2016 م. در شهر Pescara ؛ و متعاقباً در سال 2018 م. در شهرهای رم و تهران برپا گردیده ؛ و کتاب مصور آن نیز با مشارکت رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا انتشار یافته است.

مشارکت در این نمایشگاه ، بخشی از فعالیت های رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا در نمایشگاه ، بخشی از فعالیت های رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا است ؛ که در کنار مجموعه برنامه فرهنگی "از مشهد تا ماترا" ؛ و پیگیری انعقاد پیمان خواهرخواندگی شهرهای توس و ماترا ؛ نامگذاری متقابل خیابان هایی در دو شهر ؛ و نصب سردیس فردوسی در این شهر انجام شده است.

طرح پیشنهادی مطبوعاتی طرح از مشهد تا ماترای رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا

افتتاح تلویزیون عکس شهرمشهد در ماترا

شروع مجموعه برنامه های فرهنگی از مشهد تا ماترا

 

سهم