صائب تبریزی (1592-1676)

سعید تبریزی

میرزا محمد علی به نام سعید تبرزی و مشهور به نام میرزا سعب در تبریز در 1592 متولد شد. او بزرگترین آهنگساز شعر غزال و معروف ایرانی بود.

سعید آگهی دوران کودکی خود را سپری کرد اصفهان و علوم ادبی، عقل و روایت و هنر خوشنویسی را از اساتید آن شهر آموخت. سعید شاعر عرفانی و تحسین مولوی و هافیز، محبوب و خالق محتوا، توجه به جزئیات و ارتباط عمیق است.
توانایی او برای ایجاد ترکیبات و استعاره های جدید و زیبا باعث تعجب جالب می شود. شعر او آینه تمام جنبه های روح و احساسات مختلف بشریت است. Sa'eb نیز شاعر mono-distico نامیده می شود.
او در طول زندگی خود به مکه، در مدینه، در هند، در هرات و در کابل. او شاعر پرکار بود، تعداد اشعار او از 60 هزار تا 120 هزار آیه برآورد شد. آثار او، بجز سه چهار هزار آیه از قاضی و یک ماشنای کوتاه و ناقص با عنوان «قندهار نعم» (سفر به قندهار) و دو تا سه قات، همه از غزال تشکیل شده است؛ تمام اشعار او از قاضی، غزال و مزنوی تشکیل شده است.
سعة همچنین آیه ها را به زبان ترکی نوشته است. نمونه هایی از خوشنویسی او هنوز در کتابخانه و موزه ملی Malek در تهران نگهداری می شود. سعب در سال 1676 در اصفهان جان سالم به در برده است و در سالن خصوصی آن در باغ خصوصی "بقاقتکیه" واقع در خیابان سعید اصفهان واقع شده است. این مکان یکی از جاذبه های توریستی شهر است.

محتوای مرتبط

معروف

سهم
دستهبندی نشده