محمد باقر مجلسی (1627-1700)

محمد باقر مجلسی

محمد باقر مجلسیمحمد باقر بن محمد تاقی بن المقصود علی المسلعی، متولد در 1627 در اصفهان، معروف به علامه مجلسی، مجلس الطانی (دوم)، مولا مجلسی، نویسنده بهار النوار، مجلسی، مجلسی اصفهانی، مجلس (مطلق) و محدث و مجلسی (کسی که حدیث را می خواند) است در میان معروف ترین علمای ایرانی، حقوقدانان و محدث در جهان اسلام بود.

علامه مجلسی در میان کسانی بود که با کمال مطلوب برخورد کردند. او در علوم مختلف اسلامی مانند اکسژه، حدیث، فقه، اصول، تاریخ و علم به نام rejāl (گواهی صحت حدیث).

این علوم، همراه با عقل مانند فلسفه، منطق، ریاضیات، ادبیات، فلسفه، جغرافیا، پزشکی، نجوم و علوم غیر علمی، او را شخصیت برجسته و بدون برابر است.

آلامی از دوران کودکی توسط پدرش تحصیل کرد که خودش یک دانشمند بود و علوم معمولی آن زمان در مکتب الهی اصفهان مورد مطالعه قرار گرفت و سپس او را تدریس کرد. او همچنین به نجف، مکه و مشهد سفر کرد.

الله مجلسی محقق شدنی بود. او قادر به غنی سازی یک کتابخانه بزرگ، میراث اجداد خود بود، و برای به دست آوردن کتاب های نادر او نیز به کشورهای دیگر رفت.
او در مورد کتابهای 169 به زبان عربی و فارسی نوشت (اگر بقیه نشریاتش به شکل امروز چاپ شود، کل میتواند بیش از 300 باشد).

در میان آثار فارسی در مجلسی، جلد 5 زیر یکی از مهمترین آثار است: «حق الجقین» (بر اعتقادات)، «عین الحیت» (بر اخلاق) «حلیات المتطین» (در آداب و رسوم و بر روی نسخه ها)، "حید القولوب" (در تاریخ پیامبران) و "جلال الآن" (در تاریخ امامان).

علاوه بر این ما دیگران را از جمله:

-Behar al-anwar، مجموعه ای بزرگ از داستان ها و داستان های تاریخی در جلد 110 و در عین حال تفسیر در بسیاری از آیات قرآن کریم
-Mer'at al-oqul، توضیح "Kafi" Kolayni در جلد 26
-Malad al-Akhyar fi sharh al-tahzib در اثر طغیجه القرآن شیخ طوسی در جلد 16
-على فرع الطیرحه، توضیح کار "صحیف ساجده"
-Sharh-ja'in Hadith (توضیح حدیث 40)
-Zād-ul-Ma'ād (اقدامات برای آینده)
-Tohfat al-Zā'er، در حجره (فارسی)
-Sarat al-najāt (راه به رستگاری)
-Makkat al-anwar، خلاصه ای از کتاب "حیت القلوب" (فارسی)
-Tuqyā't امام اسر، کلمات امام دوازدهم با ترجمه های خود
چند کتاب به عنوان ترجمه روایات خاص مانند "توحید موفازل"
- کتاب های ترجمه عبادت و زیارت ها مانند "جمعه کابیره" و نماز "سامات"
- رساله های متعددی در موضوعات ذیل مانند: در کار "آلاوکان"، بر اعتقادات، بر عدم اعتقاد، در مورد جبران خسارت، در سنین، مخفی، به بهشت ​​و جهنم، در اختیار روزها، در بازگشت، در مراسم دعا و غیره و از آلامه نیز کتاب هایی باقی مانده است که در زمینه های مختلف از جمله تفسیر، علم به نام رجال، ترجمه ها و غیره

آلامح مجلسی همراه با نشریات فوق الذکر همچنین بیش از یک میلیون و سیصد هزار آیه را تشکیل داد. 18 مارس 1700 در اصفهان خاموش شد و بدن وی در مسجد جامع اصفهان و کنار گورخر پدر محمد تقی مجلسی، پسرش، دفن شد.

در تقویم ایران، ماه اوت 21 روزی به حافظه الله مجلسی اختصاص یافت و هر ساله در افتخار او جشن می گیرد.

محتوای مرتبط

معروف

سهم
دستهبندی نشده