مرکز گروهی نقاشان ایرانی در شهر پارما ایتالیا

نمایشگاه نقاشی هنرمندان موسسه تذهیب در نمایشگاه هنری پارما

با مدیریت موسسه فرهنگی هنری تذهیب ؛ و مشارکت رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا ؛ نمایشگاه گروهی 36 اثر نقاشی هنرمندان موسسه فرهنگی هنری تذهیب ؛ با موضوع (سماع در شعرهای مولانا) از تاریخ 13 لغایت 22 مهر ماه 1398 در محل نمایشگاه های بینالمللی شهر پارما ایتالیا می تواند انجام شود.

این نمایشگاه که یکی از معتبرترین نمایشگاه های بینالمللی اروپا است ؛ همه ساله با شرکت هنرمندان نوگرا ؛ موسسات فرهنگی و هنری ؛ وگالری های معتبر از اختلاف مختلف باعث می شود.

سهم