نشست دانشگاهی معماری کنونی ایران

نشست تخصصی گنجات معماری مدرن ایران در دانشگاه ساپینزا شهر رم

با مشارکت رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا ؛ نظام معماری ؛ و دانشکده معماری دانشگاه ساپینزا شهر رم ، ازساعت 18.45 - 14.30 روز پنجشنبه 28 مارس 2019 م. نشست تخصصی "گرایشات معماری معاصر ایران" در محل Aula Magna دانشکده معماری دانشگاه ساپینزا شهر رم به نشانی ر ر به نشانی از طریق Gramsci ، 53 ب بخخدخگگگگگگ

- عبدالرضا گلپایگانی معاون شهرسازی شهرداری تهران ؛ Domizia Mandolesi هماهنگ کننده دوره کارشناسی ارشد معماری دانشگاه ساپینزا ؛ و Roberto Cherubini رابط بین الملل دپارتمان معماری و طرح دانشگاه ساپینزا ؛ معمار Alessandra De Cesaris ؛ و کامران افشار نادری (ماسس مجله تخصصی معمار) در ویژگی گرایشات معماری معاصر ایران به ایراد سخنرانی خوندن پراره 18 و از ساعت حضور Laura Valeria Ferretti Guendalino Salimei و از معماران دپارتمان معماری و طرح دانشگاه ساپینزا ، همان اندیشی و نتیجه گیری پایانی را پیدا می کند.

 

سهم