هنر ایرانی

همانطور که در تاریخ هنر ایران باستان و تاریخ هنر ریشه در فرهنگ اسلامی و تمدن ایران و در سنت ایران دارد. هنر ایرانی در فلات ایران گسترش می یابد و با آرزوی دین ، ​​تصوف ، هنر متعالی و هنر معنوی ایران شکل می گیرد. هنر قالی بافی ایرانی ، مینیاتور ایرانی ، سرامیک ایرانی ، هنر خوشنویسی فارسی و صنایع فارسی نمونه هایی معتبر از هنر بصری ایران است.

 

هنر بصری

صنعت دستی

موسیقی

نمایش

معماری

تاریخ هنر

سهم
دسته بندی نشده