هنر ایرانی

همانطور که در تاریخ هنر ایران باستان و تاریخ هنر ایران اسلامی، هنر ایرانی یا هنر ایرانی (هنر ایران باستان، هنر ایران اسلامی) در فرهنگ و تمدن ایران و در سنت ایرانی ریشه دارد. هنر ایرانی در فلات ایران توسعه می یابد و فرم خود را به سمت دین، تصوف، هنر متعالی و هنر معنوی ایران می گیرد. هنر بافندگی فرش ایرانی، مینیاتور ایرانی، سرامیک فارسی، هنر خوشنویسی ایران و صنایع فارسی نمونه هایی معتبر از هنر بصری ایران است.

هنر بصری

صنعت دستی

موسیقی

نمایش

معماری

تاریخ هنر

سهم
دستهبندی نشده