صنایع دستی

صنایع دستی فارس

آسان نیست که تقسیم آشکاری بین اشکال مختلف هنری کشور ایجاد شود و در عوض، بتوان آن را واقعی صنایع دستی فارسی دانست. در واقع، هنر و صنایع دستی ایران با هم همپوشانی دارند و هیچ مانعی وجود ندارد فرش, گلیم، برنز و سرامیک را نمی توان به صورت اشکال هنری در نظر گرفت. فرشها مستحق توجه خاصی هستند، که در واقع ترجیح داده بود که یک پاراگراف منحصر به فرد را اختصاص دهند، به این دلیل که آنها یکی از بزرگترین جاذبه های هنری و حتی گردشگری کشور هستند و همچنین دارای یک داستان بسیار غنی برای گفتن است.

صنعت دستی

تصویری

دسته بندی نشده