انجام وبینار

تشیع معاصر در اروپا و شرق میانه

با مشارکت "مرکز تحقیق وایت با اوراسیا مدیترانه و آفریقا" در دانشگاه "ساپینزا" شهر رم ؛ انجمن مطالعات جوامع فارسی زبان ؛ 20 (کارلو جی سرتی) ؛ و (لئوناردو کیپزون) به همراه شیرین ذاکری از دانشگاه "ساپینزا" شهر رم ؛ (Francesco Anghelone) از مؤسسه مطالعات سیاسی (St. Pius V) و مینو شاه ولد از دانشگاه تورین اعضاء کمیته علمی و اجرایی این وبینار بودند ؛ که پس از معرفی شده توسط (کارلو جی سرتی) ؛ و (آندره کارتنی) از دانشگاه "ساپینزا" شهر رم ؛ و (Francesco Anghelone) از مطالعات سیاسی (St. Pius V) در بخش نخست با جلسه گردانی شیرین ذاکری از دانشگاه "ساپینزا" شهر رم ، عباس احمدوند از دانشگاه شهید بهشتی (الیور شاربرود) از دانشگاه "بیرمنگام" ؛ (Ingvild Flaskerud) از دانشگاه "اوسلو" ؛ و (Emanuelle Degli Esposti) از دانشگاه "کمبریج" مقالات خود را در ترسیم چشم انداز اجمالی تحولات تشیع دان ترانه و شرقی آروران رو مد رو مد رو مد روار ورو مد رو مد و در بخش دد که با جلسه گردانی مینو شاه ولد از دانشگاه تورین ایتالیا به بررسی موارد موردی مختصر بود ؛ (Avi Astor) از دانشگاه بارسلونا ؛ و (فouاد گهاد مارعی) از دانشگاه "بیرمنگام" ، نتایج بررسی موارد مورد خاصیت علویون در بارسلونا ؛ و شیعیان لبنان را ارایه ؛ و در بخش سوم در ادامه ارایه بررسی موارد مورد با جلسه گردانی (Diego Pagliarulo) از ماسه مطالعات سیاسی (S. Pio V) ، مینو شاه ولد از دانشگاه تورین در ایجاد فضاهای مذهبی شیعی در ایتالیا سخن گقت. و (Marios Chatziprokopiou) از دانشگاه (تسالالی) مقاله ای را در ویژگی عاشورا ارایه نمود ؛ (غیاث رامو) از دانشگاه "ساپینزا" شهر رم ارتباطات ایزدیان و شیعیان را تشریح نمود ؛ و در نهایت ، مینا مؤذنی از دانشگاه شهید بهشتی تهران ، گزارش در خصوص منابع مطالعات شیعه شناسی ار غرب ارانیه محدود

سهم