جشنواره دیپلماسی ایتالیا

معرفی ایران در جشنواره دیپلماسی ایتالیا

با حمایت وزارت امورخارجه وایتهای بین المللی و مجلس سنای ایتالیا ؛ دفتر پارلمان اروپا در ایتالیا ؛ و ... ؛ جشنواره یازدهمین دوره "دیپلماسی" با مشارکت حدود 80 سفارتخانه و نمایندگی فرهنگی فعال در شهر رم ؛ 30-19 اکتبر 2020 م. (28 مهر لغایت 9 آبان ماه 1399) به صورت مجازی برگزار کرد ؛ و در جریان آن ، رایزنی فرهنگی ایران با تأمین محتوا ؛ و سفارت ایران در شهر رم با انجام هماهنگی ها ؛ - مستند "بر فراز ایران با باد بهاری" (کاوش ایران با باد بهار) فرزندان رضاییان را ساخت محصول ج.ا.ایران در سال 1394؛ به مدت 38:48 ؛ با معرفی معرفی فرهنگ و جاذبه های گردشگری ایران ؛ با استفاده از تصویر ؛ روایت ؛ مصاحبه و ترفندهای گرافیکی است. 

سهم