تهران

سفر به تهران - آنچه در پایتخت ایران باید دید

تهران
منطقه تهران در ناحیه مرکزی جنوبی کوه البرز (فارس: البرز) واقع شده است که از شمال به غرب از شرق به آذربایجان تا خراسان گسترش می یابد. دامنه کوه البرز به دامنه های 3 تقسیم می شود:
سفر به تهران: منطقه تهران در ناحیه مرکزی-جنوبی زنجیره کوه البرز (فارسی: البرز) واقع شده است که از شمال به شرق ، از آزربایجان تا خراسان امتداد دارد. دامنه کوه البرز به دامنه های 3 تقسیم می شود:

بهترین مکان های معروف در تهران

تصویری

سهم
دستهبندی نشده