کلیسای سیاه

کلیسای سیاه (Qara Kelisa یا Tatavus)

قره کلیسا یا کلیسای سیاه قبرستان سن تادئو است. منابع تاریخی نشان می دهد که در عصر ساسانی یک قسمت از ارمنیان از آیین زرتشتی بودند و بخش دیگر پیروان میتراشیسم بودند. در 43 د. ج. دو مرد به نامهای تتااووس و بارتولوموی موعظه مسیحیت را در آذربایجان انجام دادند.

همچنین ببینید

احترام سنت تادوس

سهم