موزه استاد سانتی

موزه استاد سانتی

موزه ماسترو سناتی به نام Museo 13 Aban در سال 1946 در شهر تهران به عنوان یک نمایشگاه دائمی برای آثار مائسترو سناتی تاسیس شد. استاد سناتی حدود شش هزار نقاشی و بیش از هزار مجسمه گچ ، سنگ و برنز به تصویر کشیده است که شخصیت های مهم علمی و ادبی ایران و همچنین تصاویری از انواع مختلف اجتماعی را به تصویر می کشد: بسیاری از آثار وی در این موزه حفظ شده است . این سازه دارای یک تئاتر ، یک اتاق کلیشه ای ، یک اتاق اختصاص داده شده به نمایشگاه پرتره ها و یک موزه مردم شناسی است.

سهم