موزه استاد سانتی

موزه استاد سانتی

موزه ماسترو سانتی در سال 1946 تاسیس شد. استاد ساناتی، حدود شش هزار نقاشی و بیش از یک هزار مجسمه گندله، سنگ و برنزی را که نشانگر شخصیت های اصلی علمی و ادبی ایران است و همچنین تصاویری از انواع مختلف اجتماعی ایجاد می کند، ایجاد کرده است: بسیاری از آثار او در این موزه حفظ شده اند . این ساختمان دارای یک تئاتر، یک اتاق استریو، یک اتاق اختصاصی به نمایشگاه پرتره و یک موزه قومی است.

سهم