برج گنبد کاووس

برج Gonbad-e Kavus (Qabus)

برج Gonbad-e Kavus (Qabus) یکی از بلندترین برج های آجری در جهان است که یکی از با ارزش ترین آثار معماری اسلامی در ایران است و در شمال شهر گنبد کاسو در مرکز پارک واقع شده است. از Qabus این ساختمان متعلق به زمان است ziyaride، در 3 کیلومتر از بقایای شهر باستانی جورجان - صندلی دولت Ziyarids - و نشان دهنده یک یادداشت به یاد ماندنی از گذشته شکوه از این منطقه و سلسله Zyarid واقع شده است. بعضی از اهداف اصلی که زایری ها را به تحقق این کار هدایت می کند می توان ذکر کرد: حافظه از سوء استفاده های خود را به نسل های آینده، نشان دادن هنر اسلامی و معماری دوره شکوه خود، ارائه پناهگاه و نقطه با اشاره به مسافران و کاروان های تجاری که از سرزمینشان عبور کرده اند.

سهم
دستهبندی نشده